Responsive Menu
Add more content here...


Ședință ordinară la Consiliul Local Zalău cu 29 de proiecte pe ordinea de zi. Ce se va discuta

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Zalău, din luna martie, va avea loc joi (21 martie 2024), ora 9:00

by Mihai POP
0 comment 81 views
A+A-
Reset

Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 8 februarie 2024 (ședința ordinară), 16 februarie 2024 și 29 februarie 2024, precum și a Ordinii de zi pentru ședința ordinară 21 martie 2024.

1.Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului serviciului de administrare a domeniului public și privat al municipiului Zalău – activitatea de administrare, întreținere și exploatare a parcărilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, aprobat prin HCL nr. 66 din 31.03.2022 cu modificările și completările ulterioare.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru schimbare UTR din ISP2 în zona de locuinţe semicolective* situat în Zalău, strada Romană nr. 3, pentru imobilul format din teren proprietate privată a S.C. D.L.S. EDIFICE S.R.L, înscris în C.F. nr. 54823 Zalău, nr. cad. 54823, în suprafaţă de 1.161,00 mp, cu casă.

Documentație

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu pentru construire hale de depozitare”, str. Şoseaua ocolitoare – Centura, nr. 140, beneficiari Balajel Sergiu-Dan şi Buboi Gabriel Alin.

Documentație

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „PLAN URBANISTIC ZONAL ÎN VEDEREA MODIFICĂRII INDICATORILOR URBANISTICI – situat în intravilanul Municipiului Zalău, bd. Mihai Viteazul, nr. 83, în suprafaţă de 251.526,00 mp, beneficiar SC Michelin România SA.

Documentație

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii dreptului de servitute de trecere, cu o lățime de 4 m și o lungime de 65,70 m, înscris în Cartea Funciară nr. 61014 Zalău și în Cartea Funciară nr. 61021 Zalău, asupra imobilelor proprietatea publică a Municipiului Zalău.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza DALI, aferentă obiectivului de investiții ”Creșterea eficienței energetice a Școlii Gimnaziale Iuliu Maniu din municipiul Zalău”.

7.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al primarului municipiului Zalău și a Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al municipiului Zalău.

8.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul clubului sportiv ”Sport Club Municipal Zalău” organizat ca instituție publică în subordinea Consiliului Local al Municipiului Zalău.

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău a imobilelor terenuri intravilane necesare asigurării tramei drumurilor publice: strada Ion Neculce, strada Petre Ispirescu și strada Ion Creangă situate în Municipiul Zalău.

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar pe anul 2023 al Municipiului Zalău.

Anexe

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de Parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația Club Sportiv Florian’s Fighting Sport, pentru organizarea Galei de box Profesionist ”ASALT ÎN RING”.

12.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor bunuri imobile/spații (săli de sport, săli clasă, terenuri alte spații/terenuri) -temporar disponibile, proprietatea publică a Municipiului Zalău aflate în administrarea unităților de învățământ din Municipiul Zalău.

13.Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației în vederea demolării construcției Clădire WC, identificată în Cartea Funciară nr.66109, nr. cadastral 66109-C4-Școala Gimnazială ”Simion Bărnuțiu ” Zalău.

14.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune nr.6784 din 04.05.1999, încheiat între Municipiul Zalău și SC Mol România Petroleum Products SRL, prin încheierea unui act adițional.

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza DALI, pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Şcolii Mihai Eminescu – Corp B şi Sala de Sport, din municipiul Zalău”.

16.Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului general, faza PT, pentru obiectivul de investiție ”Regenerare urbană zona CET Zalău”.

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de delimitare a zonelor de regenerare urbană din municipiul Zalău”.

Anexa

18.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1, punctul nr. 2 a H.C.L. nr. 62 din 29 februarie 2024 privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenție din bugetul local al Municipiului Zalău, precum și valoarea totală a subvenției alocate în anul 2024 pe fiecare asociație și fundație în parte.

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii patrimoniului Municipiului Zalău pe anul 2023.

20.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan identificat cu număr cadastral 77301 în suprafață de 22 mp, respectiv a terenului intravilan identificat cu numar cadastral 77306 în suprafață de 143 mp, necesare asigurării tramei drumului public strada Bucureștiului şi trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

21.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 224 mp, identificat cu număr cadastral 76193, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Bucureștiului şi trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

22.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 30 mp, identificat cu număr cadastral 77356, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Slt.Tușer Teodor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

23.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei definitive privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe pentru tineri – ANL.

24.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău aprobat pentru anul 2024 și a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și modificarea listei de investiții aprobată pentru anul 2024.

25.Raportul Primarului municipiului Zalău privind starea economică, socială și de mediu în Municipiul Zalău pentru anul 2023.

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea achiziției de autobuze electrice echipate cu sisteme ITS pentru transportul public local de persoane în Municipiul Zalău, finanțate prin PRNV 2021-2027 și a Studiului de trafic pentru fundamentarea achiziției de autobuze electrice echipate cu sisteme ITS și a modernizării respectiv amenajării unei autobaze secundare pentru serviciul de transport public local de persoane în Municipiul Zalău, finanțate prin PRNV 2021-2027.

Anexa 1; Anexa 2

27.Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de acțiune al Politicii publice privind reducerea deficitului de locuri de parcare și eficientizarea modului de utilizare a parcărilor publice aparținând domeniului public și privat al Municipiului Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 165 din 24.05.2018.

28.Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii – ANL.

29.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrării ”Reparații capitale tronson drum str. Făgetului – str. Constanței – str. Meteorologiei” din Municipiul Zalău.

You may also like

Leave a Comment