Miercuri, 7 februarie, ședință ordinară a Consiliului Local al municipiului Zalău. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Ordine de zi pentru şedinţa ordinară a Consiliului Local al municipiului Zalău din data de 08 februarie 2024, ora 9.00

by Mihai POP
0 comment 217 views
A+A-
Reset
Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului Local din 25 ianuarie 2024 precum și a Ordinii de zi pentru ședința ordinară din 08 februarie 2024
1. Proiect de hotărâre privind soluționarea contestației nr. 7345/29.01.2024 cu privire la proiectul de buget al Municipiului Zalău pentru anul 2024.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pe anul 2024.
anexa 1; anexa 2; anexa 3; anexa 4; anexa 5; anexa 6; anexa 7; anexa 8; anexa 9; anexa 10; anexa 11; anexa 12; anexa 13; anexa 14; anexa 15
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Transurbis SA. pentru anul 2024.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Citadin Zalău SRL pentru anul 2024.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru modificarea indicatorilor urbanistici în zona industrială cu activități de producție, comerț, depozitare și servicii”, situat în Zalău, bd. Mihai Viteazul nr. 91B, beneficiar SC UNIVERSAL CO SA.
6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare pentru ”Executare rețea de canalizare menajeră cu stație de pompare și refulare în strada Cetinei, care deservește ”Centrul de recuperare, tratament și îngrijire ACASĂ” din Municipiul Zalău, județul Sălaj.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenției și tipurile de servicii sociale pentru care se acordă subvenție din bugetul local al Municipiului Zalău, precum și valoarea totală a subvenției alocate în anul 2024 pe fiecare asociație și fundație în parte.
8.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 300 mp, identificat cu număr cadastral 75931, liber de sarcini, necesar realizării drumului de utilitate publică și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
9. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenurilor intravilane, identificate cu număr cadastral 59793 și numerele topografice 3026/3/c/1; 3026/2/c/2 și 3029/5/2/c/1/c, cu sarcini, necesar realizării de drumuri ce fac legătura între străzile Morii și Câmpului și trecerea acestora din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Municipiul Zalău și TORA TRANS S.R.L. pentru realizarea în comun a investiției de interes public „Realizare lucrări de amenajare, salubrizare și acoperire parțială a Văii Sărmaș pe tronsonul ce se învecinează cu proprietatea TORA TRANS SRL situată pe str. T. Vladimirescu din Municipiul Zalău”.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea privată a Municipiului Zalău, transmise în administrarea SC Transurbis SA Zalău în baza Contractului nr. 82882/15.11.2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău.
12. Proiect de hotărâre privind propunerea de atribuire în proprietatea numiţilor: Pap Elisabeta, Pap Arnold şi Veres Anna-Erzsebet a suprafeței de 100 mp teren intravilan, identificat în CF nr. 3821 Zalău, nr. top 1570/6/3/9 în vederea emiterii Ordinului Prefectului.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea titularului contractului de comodat nr. 55884 din 29.08.2016, care are ca obiect transmiterea în folosință gratuită terenul în suprafață de 110 mp cu destinația de parcare, situat în vecinătatea Căminului Militar Zalău.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI pentru obiectivul de investiții “Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din Municipiul Zalău” – Etapa I (Sectiunea 1 și Sectiunea 2a).
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI pentru obiectivul de investiții “Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din Municipiul Zalău”,- Etapa II (Sectiunea 2b).
16. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice, faza SF cu elemente specifice din DALI pentru obiectivul de investiții “Modernizare Bulevard Mihai Viteazul din Municipiul Zalău,,- Etapa III (Secțiunea 1 – Modernizare parcare si Tronson Km 0+290-Km 0+320 -zona ceas și Km 0+660- Km 0+807 – zona Perla, str. T Vladimirescu, str. S.Bărnuțiu).
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare pentru continuarea proiectului de interes public regional ”Platforma Online de Investiții și Inovare Nord-Vest INNO și atragerea investitorilor pentru perioada 2024 – 2028”, între UAT Municipiul Zalău și Agenția de Dezvoltare Regională Nord Vest.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifului orar pentru lucrările de exploatare forestieră executate în baza Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău.
19. Raport de activitate al Sport Club Municipal pentru anul 2023.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare pentru realizarea în comun de către Municipiul Zalău și TUR CENTO TRANS S.R.L. a investiției de interes public „Realizarea unor lucrări privind amenajarea unui acces exclusiv pietonal pe terenul identificat în CF 75829 Zalău în suprafață de 309 mp, proprietatea publică a Municipiului Zalău, parte integrantă din Piața 1 Decembrie 1918” situat în vecinătatea proprietății partenerului”.
21.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 328/26.10.2023 privind aprobarea efectuării unui schimb de imobile (terenuri cu construcții) libere de sarcini între proprietarii CITADIN ZALĂU SRL și Municipiul Zalău, în scopul implementării unitare a proiectului “Regenerare urbană zona CET Zalău”.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, aferenta obiectivului de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Zalău (monument istoric)”.
➡️ De asemenea, mâine, de la ora 8.00, Primăria Municipiului Zalău organizează dezbatere publică asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Municipiului Zalău pentru anul 2024, ce se va desfășura online.
Accesul publicului la dezbaterea publică și/sau la ședința de consiliu local se va asigura pentru cetățenii ce au domiciliul/reședința în municipiul Zalău, în baza unei solicitări scrise depusă înainte de data ședinței, doar în limita spațiului disponibil în sala de ședință, precum și online prin mijloace electronice.
Datele de acces la platforma online vor fi comunicate solicitanților.

You may also like

Leave a Comment