Marți, 25 ianuarie, ședință ordinară de Consiliu Local. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi

by Mihai POP
0 comment 289 views
A+A-
Reset

Marți, 25 ianuarie, de la ora 09.00, în sala de ședințe a Primăriei Zalău a avut avea loc ședința ordinară de Consiliu Local pentru luna ianuarie


Aprobarea Proceselor verbale ale ședințelor Consiliului Local din 22 decembrie 2023 și 29 decembrie 2023 precum și a Ordinii de zi pentru ședința ordinară din 25 ianuarie 2024.

1.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedință ce va conduce şedinţele Consiliului local al municipiului Zalău în perioada ianuarie – martie 2024.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului – teren, situat în Municipiul Zalău, str. Bistriței, nr. 3; 7, identificat în C.F. nr. 65466 UAT Zalău, nr. cadastral 65466, proprietatea publică a Municipiului Zalău, pe care sunt edificate două construcții – blocuri ANL, B3 și B7, proprietatea privată a Statului Român, în vederea constituirii unui număr de 9 loturi, conform documentației întocmită de persoana autorizată Mastan Dacian.

3.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 5 mp, identificat cu număr cadastral 76974, liber de sarcini, necesar asigurării tramei unui drum public str. Tipografilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

4.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea intabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra terenului intravilan de 23 mp, identificat cu număr cadastral 76941, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Ceramicii și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Direcția de Asistență Socială Zalău.

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Serviciului cabinete medicale școlare și asistență medicală comunitară.

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a contractului de parteneriat pentru învățământul DUAL, la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul” Zalău, pentru anul școlar 2024-2025.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către Municipiul Zalău a contractului de parteneriat pentru învățământul DUAL, la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian“ Zalău, pentru anul școlar 2024-2025.

9.Proiect de hotărâre privind modificarea redevenței datorate de operatorul SC Compania de Apă Someș SA Municipiului Zalău, în baza Contractului de delegare nr. 26717/12.07.2006.

10.Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care contravenienții, precum și persoanele obligate la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, ca urmare a săvârșirii unor fapte prevăzute de legea penală, vor presta activități în folosul comunității, dispuse în condițiile legii.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale datorate de Municipiul Zalău în calitate de membru al Asociației Municipiilor din România.

12.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare a Poliției Locale, respectiv modificarea formei de finanțare începând cu bugetul aferent anului 2024.

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgență precum și a prestațiilor sociale excepționale.

14.Proiect de hotărâre privind propunerea de modificare a denumirii unei părți din strada Mircea Eliade, respectiv cea înscrisă în CF nr. 70038 Zalău, în suprafață de 1.663,00 mp, domeniu public al Municipiului Zalău, în strada Frunzișului.

15.Proiect de hotărâre privind încheierierea de către Municipiul Zalău a Acordului de parteneriat pentru îmbunătățirea continuă a calității educației tehnice la Colegiul Tehnic ”Alesandru Papiu Ilarian” Zalău.

16.Proiect de hotărâre privind privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea publică a Municipiului Zalău aferente serviciilor date în administrarea SADP Zalău și în concesiunea SC Citadin Zalău SRL, ca urmare a valorificării inventarului pe anul 2023.

17.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile proprietatea privată a Municipiului Zalău aflate în concesiunea SC Citadin Zalău SRL și în evidența financiar contabilă, gestiunea și administrarea Grădiniței nr. 5 și Gradiniței nr. 4 din Municipiul Zalău.

18.Proiect de hotărâre privind modificarea listei cuprinzând bunurile de retur proprietatea privată a Municipiului Zalău, transmise în administrarea SC Transurbis SA Zalău în baza Contractului nr.82882/15.11.2019 de delegare a gestiunii serviciului de transport persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău, către operatorul SC Transurbis SA Zalău.

19.Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a unor locații, în suprafață de 15 mp/locație, proprietate publică a Municipiului Zalău, în vederea amplasării unor chioșcuri situate pe str. Unirii – Zona Pietonală.

documentatie

20.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap la data de 31.12.2023.

21.Proiect de hotărâre privind completarea anexelor nr.1,2 și 3 la HCL nr.391 din 20.12.2023 privind reîncadrarea unor active fixe ale Municipiului Zalău din domeniul public neamortizabile în domeniul privat neamortizabile şi amortizabile şi reîncadrarea unor active fixe din domeniul privat neamortizabile în active fixe amortizabile.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!