Connect with us

Ştiri din Sălaj

Deciziile luate în urma şedinţei Consiliului Local al Municipiului Zalău


Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al Municipiului Zalău din data de 23 iulie 2020, ora 9.00. Aprobarea Procesului verbal al Ședinței Consiliului local din data de 25 iunie 2020 și a Ordinii de zi pentru ședința din 23 iulie 2020


1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu – ”Construire 3 locuințe semicolective cu 3 apartamente fiecare, respectiv împrejmuire teren” strada Gheorghe Doja nr.65, beneficiar S.C. ITSIRC INVEST S.R.L.

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Pentru construire Complex comercial și rezidențial de tip mixed-use developement, amenajări exterioare și împrejmuire”, situat în Zalău, Bulevardul Mihai Viteazul, înscris în C.F. nr. 58309 Zalău, nr. cad. 58309, în suprafață de 5.085,00 mp. beneficiar S.C. MULTICOM S.R.L.

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal ”Pentru Construire Complex Comercial și Rezidențial, Amenajări Exterioare și Împrejmuire” strada Corneliu Coposu nr. FN. parcelă înscrisă pe nr.cad.61340, nr. cad. 56206, nr. cad. 54418 respectiv nr. cad. 54419 beneficiar SC DRUM INSERV SRL.

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan urbanistic zonal pentru construire imobil cu funcțiuni mixte, amenajare platforme exterioare cu parcări, alei carosabile și pietonale, căi de acces, amenajare spații verzi, împrejmuire teren, realizare branșamente utilități și operațiuni cadastrale/notariale”, str. Corneliu Coposu nr. 75C, beneficiari: Berar Daniel-Viorel, Berar-Chindriș Gabriela-Lavinia și Berar Maria-Lavinia.

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local, a bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, precum și a bugetului creditului intern, aferent semestrului I 2020 pe cele două secțiuni – secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare.

6.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Zalău și bugetului instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pentru anul 2020, precum și modificarea listei de investiții aprobată pentru anul 2020.

Nota de completare

7.Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 210 din 25 iunie 2020 privind aprobarea transmiterii în administrarea SC Transurbis SA Zalău a bunurilor achiziționate în cadrul obiectivului de investiții “Autobuze urbane cu propulsie electrică și podea total coborâtă, sistem de e-ticketing și sisteme conexe, stații de încărcare cu energie electrică a autobuzelor electrice”.

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Zalău la proiectul ,,Planificare strategică și management educațional modern în Municipiul Zalău” și a bugetului aferent.

9.Proiect de hotărâre pentru actualizarea bugetului proiectului „Creșterea eficienței energetice a Liceului Ortodox ”Sf. Nicolae” din municipiul Zalău”.

10.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Zalău în domeniul privat al Municipiului Zalău, în vederea scoaterii din funcţiune, valorificării şi, după caz, casării a Punctului gospodăresc nr.82 proprietatea Municipiului Zalău.

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Zalău și Asociația „Călător prin România”.

12.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui delegat al Consiliului Local al Municipiului Zalău în cadrul Comisiei locale de recrutare-încorporare.

13.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 36 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Sărmaș și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

14.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 4 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Begoniilor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

15.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 77 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Hunedoarei și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

16.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan de 310 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Slt. Tușer Teodor și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

17.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 78 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Matei Basarab și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti aferente personalului didactic şi didactic auxiliar care solicită decontarea cheltuielilor pentru deplasarea din localitatea de reşedinţă la locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă pentru lunile martie, aprilie, mai și iunie 2020.

19.Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a documentației de urbanism Planul Urbanistic Zonal “Zona Rezidențială Mogyoros”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Zalău nr. 249 din 22.09.2014.

20.Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul I (grav) de handicap la data de 30.06.2020.

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Plan de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Municipiului Zalău, actualizat.

22.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al municipiului Zalău aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Zalău nr. 2 din 23.01.2020.

23.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Zalău și al Direcției publice comunitare de evidență a persoanelor Zalău.

24.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr. 2 a Hotărârii Consiliului Local nr. 377 din 16.12.2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, a tarifelor și chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparțin domeniului public și privat al municipiului Zalău pentru anul 2020, cu tariful de închiriere pentru ocuparea ocazională a domeniului public – Amfiteatrul din Parcul Municipal Zalău.

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării obiectului Contractului de prestări servicii silvice nr. 61678 din 10.12.2009 încheiat între Municipiul Zalău și Ocolul Silvic Stejarul Zalău, cu bunul mobil reprezentând „Căsută din lemn” pentru amenajarea unui canton silvic.

26.Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Zalău și PK Denim SRL, în scopul organizării evenimentului Cinema Drive 2020.

27.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public de persoane, prin curse regulate în Municipiul Zalău către operatorul SC Transurbis SA Zalău, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 331/15.11.2019.

28.Proiect de hotărâre privind modificarea documentațiilor tehnico-economice aferente lucrărilor “Amenajare loc de căsătorii-Parc Central”, „Strada Aleea Marin Preda-covor asfaltic carosabil” și „Executare cu proiectare a lucrărilor de amenajare a zonei de picnic din Poienile Aghireș, inclusiv dotările necesare” și aprobarea documentației tehnico-economice aferentă lucrării „Cartier Simion Bărnuțiu-alee pietonală” din Municipiul Zalău, jud. Sălaj.

29.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 13 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Artur Văitoianu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

30.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 41 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Artur Văitoianu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

31.Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Municipiului Zalău în vederea întabulării dreptului de proprietate, în domeniul privat, asupra imobilului teren intravilan neîmprejmuit de 28 mp, liber de sarcini, necesar asigurării tramei drumului public strada Artur Văitoianu și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Zalău.

32.Proiect de hotărâre privind neasumarea organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor aferente programului și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul local al municipiului Zalău.

33.Proiect de hotărâre privind transmiterea în concesiunea SC Citadin Zalău SRL a terenurilor proprietatea privată a Municipiului Zalău în Poienile Aghireș – zonă destinată pentru activităţile de picnic.

34.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului identificat în CF nr. 68943 Zalău, nr. cad. 68943, în suprafață de 1839 mp, situat în intravilanul municipiului Zalău, str. Valea Miții, în favoarea proprietarei construcțiilor deținute pe terenul proprietatea privată a Municipiului Zalău.

Loading...
loading...
Loading...
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Ştiri din Sălaj