Responsive Menu
Add more content here...


ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII. Cine sunt beneficiarii și cine o poate solicita

Alocaţia de stat pentru copii, prevăzută de Legea 61/1993 cu modificările şi completările ulterioare se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora

by Mihai POP
0 comment 430 views
A+A-
Reset

Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum şi tinerilor cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani.

Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi, în condiţiile legii, în România, dacă locuiesc împreună cu părinţii.

Alocația de stat nu se acordă tinerilor care repetă anul școlar, cu excepția celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical.

Titular al dreptului la alocația de stat pentru copii este copilul/tânărul, iar plata acesteia se face unuia dintre părinţi pe baza acordului acestora sau a convenţiei autentificate de un notar public cu ocazia divorţului ori, în caz de neînţelegere, pe baza hotărârii judecătoreşti sau a ordinului de protecţie emis de instanţa judecătorească, părintelui/persoanei căruia/căreia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau la care s-a stabilit reşedinţa copilului. Alocaţia este încasată de părintele/persoana beneficiar/beneficiară al/a măsurii de protecţie pe durata valabilităţii ordinului de protecţie şi atât timp cât i-a fost încredinţat copilul sau în situaţia în care copilul are stabilită reşedinţa la acesta/aceasta.

Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflaţiei. Rata medie anuală a inflaţiei este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.

În consecință, cuantumurile actualizate ale alocatiei de stat, drept prevăzut de Legea 61/1993, indexat cu rata medie anuală a inflaţiei, sunt:
– 719 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;
– 292 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani şi 18 ani, precum şi pentru tinerii care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora, precum şi tinerilor cu handicap care urmează o formă de învăţământ preuniversitar prevăzută de lege, dar nu mai târziu de împlinirea vârstei de 26 de ani;
– 719 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap.
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii.
Precizăm că cetățenii români ai căror copii s-au născut în afara României pot beneficia de alocație de stat din partea statului român, cu condiția ca acest drept să nu se suprapună cu alte prestații sau drepturi bănești din partea statului în care s-au născut copiii/familia locuiește împreună cu copiii. În acest sens, în vederea verificării situației familiale și a îndeplinirii condițiilor de acordare a alocației de stat, inspectorii din cadrul Direcției de Asistență Socială Zalău, la solicitarea Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sălaj, efectuează anchete sociale la domiciliul solicitantilor de drept.
❗️Solicitările privind alocația de stat pentru copii se depun la sediul Direcției de Asistență Socială Zalău, astfel că, Primăria municipiului Zalău, prin Direcția de Asistență Socială, vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare.
🟣Acte necesare pentru solicitarea alocației de stat pentru copiii născuți în România/unul dintre statele membre al U.E
1. Cerere – tip;
2. Documente:
– acte de identitate reprezentanți legali (mama, tata);
– certificat naștere/carte de identitate copil pentru care se solicită alocația de stat;
– certificat de căsătorie/sentință de divorț (după caz);
– livret de familie;
3. Adeverință grădiniță/școală (dacă copilul frecventează o formă de învățământ);
4. Adeverință A.N.A.F pentru soț și soție;
5. Un document oficial din care să reiasă adresa exactă unde familia a locuit pe teritoriul statului membru al U.E (ex. contract închiriere locuință, factură utilități etc);
6. Acte de reședință;
7. Coduri de înregistrare la serviciile sociale pentru toți membrii familiei: codice fiscal (Italia), Nino (Anglia), N.I.E (Spania), Carte Vitale (Franta), V.S number (Germania), după caz;
8. Negație/Adeverință (document oficial eliberat de către autoritățile competente/serviciile sociale de pe teritoriul statului membru al U.E unde a locuit familia (tradus în limba română), din care să reiasă faptul că familia nu beneficiază de alocație de stat din partea statului respectiv/a beneficiat de alocatie până la data de ……………. ;
9. Declaratie / Acord prelucrare date cu caracter personal;
10. Extras de cont pe numele reprezentantului legal (părintele care solicită alocația de stat);
NOTĂ!
1. Documentele în vederea solicitării alocației de stat pentru copii pot fi depuse doar de către unul dintre reprezentanții legali ai copilului (mamă, tată) sau de către o persoană împuternicită printr-o procură notarială.
2. Dacă documentele pentru solicitarea alocației de stat pentru copii sunt depuse de către o persoană împuternicită, aceasta va prezenta actul de identitate la momentul depunerii documentelor.

You may also like

Leave a Comment