Responsive Menu
Add more content here...


700 de locuri disponibile la școlile militare de subofițeri de jandarmi

by Mihai POP
0 comment 229 views
A+A-
Reset

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023: Jandarmeria Sălaj recrutează candidați pentru cele două școli militare de subofițeri jandarmi


În perioada 18 octombrie – 5 noiembrie, tinerii care doresc să devină jandarmi se pot înscrie pentru a participa la concursul de admitere în instituţiile de învățământ postliceal ale Jandarmeriei Române, unde sunt disponibile 700 de locuri pentru sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024.

Cererile de înscriere se pot de pune până în 5 noiembrie.

Sunt disponibile 700 de locuri:

 • 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgășani (dintre care 3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 3 locuri celor de altă minoritate)
 • 350 locuri la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni (3 sunt destinate cetățenilor de etnie romă, iar 3 locuri celor de altă minoritate),

Calendar admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023

Până pe data de 5 noiembrie a.c. te poţi înscrie la concursul de admitere în şcolile de subofiţeri (postliceale) ale Jandarmeriei Române.

Înscrierea se realizează online, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică.

Mai multe informații pe www.jandarmeriasalaj.ro sau la sediul Inspectoratului Județean de Jandarmi Sălaj, Zalău, bulevardul Mihai Viteazul, nr. 105/A, judeţul Sălaj, telefon: 0260669722 / int. 24535; fax: 0260669875

e-mail: jandarmeriasalaj@jandarmeriasalaj.ro.

Înscrieri admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023

Candidații se pot înscrie la o singură școală postliceală.

Cererea-tip de înscriere se completează lizibil, se semnează și se transmite exclusiv în format electronic(scanat) la adresa de e-mail: admitere@jandarmeriaalba.ro, inclusiv în zilele de sâmbătă si duminică.

Se mai transmit la aceeași adresă: copia actului de identitate și consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar de către unitatea de recrutare

La primirea cererii-tip de înscriere, candidaților li se atribuie un cod unic de identificare, precum și centrul zonal la care sunt arondați. Persoana cu sarcini de recrutare, scanează și comunică acestea, la adresa de e-mail indicată, candidaților, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data înregistrării acesteia.

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – dosarul de recrutare – acte necesare, documente

Dosarele de candidat se depun în volum complet, până pe data de 24 noiembrie 2023,  ora 16.00, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Alba.

 • cererea de înscriere – Anexa nr. 2 cerere inscriere
 • curriculum vitae, model comun european
 • copii ale documentelor care atestă nivelul şi specializarea studiilor: diploma de bacalaureat şi foaia matricolă (vor fi prezentate originalele documentelor în vederea certificării pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane; se acceptă şi copiile legalizate)
 • pentru candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în promoțiile anterioare anului 2023 – diploma de bacalaureat şi foaia matricolă a studiilor liceale, în copii certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea; se acceptă şi copiile legalizate
 • pentru candidaţii care au absolvit studii liceale în afara României cu diplomă de bacalaureat (sau echivalentul acesteia), promoțiile anterioare anului 2023: copia diplomei echivalente obținute în străinătate, traducerea legalizată a diplomei echivalente, atestatul de recunoaștere a studiilor, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a diplomelor din cadrul Ministerului Educației
 • copii ale actului de identitate, carnetului de muncă/certificatului stagiu de cotizare şi/sau, altor documente doveditoare care să ateste vechimea în muncă şi, dacă este cazul, ale livretului militar, certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane (vor fi prezentate originalele documentelor în vederea certificării); se acceptă şi copiile legalizate
 • copie certificat de naştere al candidatului, al soţului/soţiei şi fiecărui copil, ale certificatului de căsătorie, precum şi după caz ale hotărârilor judecătoreşti privind starea civilă certificate pentru conformitate cu originalul de către lucrătorul de resurse umane care efectuează recrutarea (vor fi prezentate originalele documentelor în vederea certificării); se acceptă şi copiile legalizate
 • autobiografia şi tabelul nominal cu rudele candidatului și soţul/soţia candidatului – Anexa nr. 4 – Indrumar_autobiografie, Anexa nr. 5 – Tabel cu rudele candidatului
 • extras de pe cazierul judiciar/certificat de cazier judiciar al candidatului (în cazul în care candidatul a transmis consimțământul privind solicitarea extrasului de pe cazierul judiciar, documentul va fi introdus în dosar de către unitatea de recrutare) – Anexa nr. 3- Consimtamant solicitare cazier
 • o fotografie color 9x12cm
 • două fotografii 3×4 cm necesare confecționării legitimațiilor de concurs
 • adeverința medicală eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că este clinic sănătos pentru participarea la concursul de admitere la o instituție de învățământ M.A.I., eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării selecției, însoțită de consimțământul informat – Anexa nr. 6 – adeverinta medicala, Anexa nr. 7 – consimtamant informat
 • declaraţie prin care se confirmă luarea la cunoştinţă despre condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de organizare a concursului și măsurile care vor fi luate în cazul neîndepliniri acestora și își exprimă acordul pentru efectuarea verificărilor specifice – Anexa nr. 8 Declarație de confirmare a luării la cunoștință despre condițiile legale
 • copie de pe permisul de conducere categoria B, dacă deţine la data întocmirii dosarului de recrutare (să dețină sau să obţină până la absolvire permis de conducere categoria B)
 • avizul psihologic (va fi introdus de compartimentul cu sarcini de recrutare)

Condiții pentru candidați – admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023

 • să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România
 • să cunoască limba română, scris şi vorbit
 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu
 • să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic (se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică; dacă constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează; evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale)
 • să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat (diplomă sau cu adeverinţă care îndeplineşte condiţiile de valabilitate, din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat)
 • să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate (se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere; în cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv)
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege
 • să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere
 • să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ
 • să dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – evaluarea psihologică

Evaluarea psihologică a candidaților se realizează conform planificării care fi comunicată ulterior

Evaluarea psihologică a candidaților se va realiza, de specialiști din cadrul MAI, în conformitate cu Dispoziția directorului Centrului de Psihosociologie al MAI

Tabelul privind candidaţii programați la testare, data şi ora examinării, documentele şi materialele necesare, locul de desfăşurare al acesteia precum şi rezultatele testării vor fi afișate pe site-ul http://www.jandarmeriaalba.ro, iar candidații se vor informa personal în vederea prezentării și susținerii examinării.

Pentru candidaţii care nu au promovat testarea psihologică, activitatea de recrutare încetează.

Admitere școala militară de subofițeri jandarmi 2023 – probele de concurs

Proba de evaluare a performanțelor fizice se susține în centrul zonal de selecție, potrivit arondării, în perioada 7 – 13 decembrie 2023.

You may also like

Leave a Comment